Nationale Intensive Care Evaluatie

Algemeen

Naam
Nationale Intensive Care Evaluatie
Afkorting
NICE
Beschrijving

De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) verzorgt de continue en complete registratie van alle beschikbare data van deelnemende IC afdelingen, met als doel het monitoren en optimaliseren van de kwaliteit van IC zorg.

De Minimale Data Set (MDS) is de kernregistratie van de stichting NICE en bevat zo’n 90 variabelen waarmee de demografie, de opname- en ontslaggegevens, fysiologie, de redenen van opname en de ernst van ziekte in de eerste 24 uur van IC opname alsmede de uitkomstmaten IC- en ziekenhuissterfte en behandelduur beschreven worden. Alle NICE-deelnemers verzamelen van al hun IC-opnamen tenminste deze gegevens. Voor het beschrijven van de ernst van ziekte en de case-mix gecorrigeerde sterfte wordt gebruik gemaakt van een aantal prognostische modellen zoals APACHE IV en SAPS II. Door middel van een koppeling met de Vektis database wordt ook inzicht verkregen in de lange termijn uitkomsten van de IC-patiënten.

Sinds de start van de registratie in 1996 zijn enkele aanvullende registraties toegevoegd aan de MDS: de Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) module waarin per dag het functioneren van verschillende orgaansystemen worden geregistreerd, de kwaliteitsindicatoren (KIIC-module) waarin meer organisatorische gegevens van de IC worden geregistreerd, de complicatieregistratie module waarin per behandeldag wordt aangegeven of en welke complicatie tijdens de behandeling heeft plaatsgevonden, de sepsisregistratie module waarin de behandeling van ernstige sepsis patiënten in kaart wordt gebracht, de capaciteitsregistratie waarin de werklast van IC verpleegkundigen wordt geregistreerd en de actie gerichte indicatoren met data op het gebied van pijnmanagement, bloedgebruik, beademing en antibioticagebruik. Een deelverzameling van de indicatoren van NICE is in 2019 wederom geselecteerd voor inclusie in het register van het Zorginstituut en aangemeld voor de Transparantie kalender.

Gebruiksdoel

Doel
De verzameling, de verwerking en distributie van gegevens op het gebied van intensive care en gerelateerde zorgprocessen ten behoeve van de gezondheidszorg. De verzameling, verwerking en distributie van gegevens vindt plaats met het oog op de organisatie en kostenbeheersing van de gezondheidszorg, alsmede met het oog op de bewaking en verhoging van de kwaliteit van handelen in de gezondheidszorg en ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden. 

Transparantie
Bovenstaande gegevens zijn belangrijk voor alle professionals in de zorg, maar ook voor beleidsmedewerkers en gebruikers van de zorg (patiënten, patiëntenraden, richtlijncommissies, etc.). Om deze reden is op verzoek van de deelnemende IC’s, de NICE website “Data in beeld” opgericht waar de NICE gegevens openbaar getoond kunnen worden. Meer dan 80% van de NICE deelnemers maakt inmiddels gebruik van deze website om de zorguitkomsten openbaar te maken. Tijdens interne NICE bijeenkomsten van de deelnemers zijn alle gegevens transparant zodat inhoudelijke discussies tussen de deelnemers wordt gestimuleerd om zo van elkaar te leren en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie)
Postbus 23640
1100 EC Amsterdam
Tel.: 020 566 5852
E-mail: info@stichting-nice.nl
Website: Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, zie Data in beeld op de NICE-website, Data over totale IC-opnames, Opnames COVID-19 patiënten op verpleegafdelingen, Ziekenhuisopnames, exclusief IC-opnames en Data over nieuwe IC-opnames

Beheerder gegevensbron
Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Eigenaar gegevensbron
Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (stichting NICE)
Actualisatiedatum
27-03-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Opdrachtgever(s)
Intensivisten in Nederland
Belangrijkste financier(s)
Deelnemende ziekenhuizen
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Databank of dataset
 • Geaggregeerde gegevens
 • Meting indicator
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • COVID-19 - Capaciteit en zorgkwaliteit
 • COVID-19 - Diagnostiek en behandeling
 • COVID-19 - Epidemiologie
 • Gezondheid en ziekte
 • Sterfte, levensverwachting en DALY's
 • Ziekenhuiszorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Instellingen en Intensive Care Units (ICU's) volwassenen

Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Intensivisten en soms verpleegkundigen of datamanagers

Specialisme
Intensive Care (IC)
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Alle Intensive Care Units (ICU's) in Nederland: N=83

Eerste meetjaar
1996
Meest recente meetjaar
2019
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Maandelijks.

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

De Minimale Data Set (MDS) is de kernregistratie en bevat voor alle IC-patiënten in Nederland de demografische gegevens, opname- en ontslaggegevens, fysiologische- en laboratorium gegevens en uitkomsten in termen van sterfte en ligduur. Daarnaast doen steeds meer deelnemers mee aan de optionele modules. De NICE Data Dictionary geeft een gedetailleerde beschrijving van alle gegevens die verzameld worden: zie deze link

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De NICE Data Dictionary is te downloaden op de NICE website en geeft een gedetailleerde beschrijving van de gegevens die verzameld worden en beschikbaar zijn. Daarnaast is er een E-learning beschikbaar waarin onder andere de definities van de MDS variabelen worden toegelicht. Verzoeken voor overzichten van gegevens op een geaggregeerd niveau zijn in te dienen bij het bestuur van de stichting NICE via info@stichting-nice.nl. De procedures voor het aanvragen van data-extractieverzoeken staan beschreven op de website.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Ja, zie de pagina Data in beeld voor geaggregeerde gegevens op de NICE-website. Deelnemende IC's hebben online toegang tot hun eigen gegevens.

Contactgegevens publiek

Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie)
Postbus 23640
1100 EC Amsterdam
Tel.: 020 566 5852
E-mail: info@stichting-nice.nl
Website: Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie

Afnemers/gebruikers
Deelnemers NICE
Verwachte wijzigingen

Bredere uitrol van de actiegerichte indicatoren en het bijbehorende dashboard. 

Het verder verminderen van administratielast door deelname aan het FMS Programma Verduurzamen Kwaliteitsregistraties. Hiervoor zal de NICE registratie gestandaardiseerd worden met behulp van zorginformatiebouwstenen zodat de registratie automatisch gevoed kan worden vanuit EPD’s.

Geschikt maken van DHD verrichtingenthesaurus voor IC domein zodat het ontsluiten van redenen van opname geautomatiseerd kan worden.

Onderzoek naar het FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) maken van de NICE registratiedata t.b.v. onderzoek. Onderzoek naar de mogelijkheden om de NICE data real-time aan te leveren met behulp van Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR). De NICE registratie is met name gericht op professionals in de zorg. In de komende tijd zal er ook gekeken worden hoe de informatie beschikbaar gemaakt kan worden voor patiënten en hun naasten.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
Beschikbaar op website NICE.
Zie de pagina: Data Dictionary